ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2680/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / 2 Μαΐου 2018

www.aes-ete.gr   Επικοινωνία: [email protected]

27 Απριλίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι συνταξιούχοι,

 

Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΗΡΘΕ!!

 

Με την απόφαση του 2680/2018 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε θετικά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε ο κ. Γ.Χανιώτης υπέρ ομάδας συναδέλφων μας. Το σκεπτικό της απόφασης, θα αποτελέσει ισχυρό στήριγμα για τις επόμενες διεκδικήσεις μας (ασφαλιστικά άλλων ομάδων συναδέλφων, τακτικές αγωγές),  που έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να ακολουθήσουν.

Το δικαστήριο ΔΕΧΤΗΚΕ όλη τη νομική τεκμηρίωση του κ. Χανιώτη, αλλά και την επιχειρηματολογία του Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Συνεργασίας, Βαγγέλη Μαύρου, ο οποίος είναι ο μόνος επικεφαλής παράταξης, ενεργός συνδικαλιστής, που δέχτηκε να υποστηρίξει τα αιτήματά μας, σε όλες τις δίκες που κλήθηκε.

Είναι επόμενο! Η Α.Ε.Σ. είναι η μόνη παράταξη που, για το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ, πάντα υποστήριζε τις ίδιες θέσεις, χωρίς παρεκκλίσεις. Και οι θέσεις της για τη διατήρηση του ΛΕΠΕΤΕ, ως έχει, δικαιώθηκαν στο δικαστήριο. Μάλιστα, απέκτησαν και την κάλυψη της δικαστικής απόφασης.  H πάγια θέση της Α.Ε.Σ. είναι ότι «Ο ΛΕΠΕΤΕ είναι Λογαριασμός εγγυημένων και καθορισμένων παροχών».

 

Τι λέει  ο δικαστής στο σκεπτικό του;

 

«Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των αιτούντων στο ακροατήριο ………

  • με πρωτοβουλία της καθ’ής ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας, συστάθηκε κατόπιν της με αριθμ, 13/18/11/1949 συνεδρίασης του ΔΣ της καθής, ο λογαριασμός επικούρησης προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, οπότε και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του.
  • Η αιτία σύστασής του ………με ιδρυτικό, εγκριτικό και με εποπτικό ρόλο, της καθής.
  • Ο ΛΕΠΕΤΕ συστάθηκε για να αποτελέσει ισχυρό οικονομικό δέλεαρ σε αξιόλογα υποψήφια στελέχη της καθής, …….. οι οποίοι με την προσδοκία λήψης μηνιαίας προσόδου άμα της πληρώσεως της αιρέσεως της συνταξιοδότησης τους, θα αποτρέπονταν από ενδεχόμενη παραίτηση τους ή μεταπήδηση τους σε έτερα πιστωτικά ιδρύματα, ……

Από την επισκόπηση του κανονισμού λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ …….. προκύπτει κατά την κρίση του Δικαστηρίου ότι

  • αποτελούσε μία κατά κυριολεξία μισθολογική εργοδοτική παροχή, μέσω της ενώσεως περιουσίας για το συγκεκριμένο σκοπό με ειδικότερο αντικείμενο το δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο αποκτούσε ο εκάστοτε εργαζόμενος της καθής έως ότου πληρωνόταν η αναβλητική προθεσμία της λήξης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων κατόπιν συνταξιοδότησης και την έξοδο τους από την ενεργό υπηρεσία της καθής, με την είσπραξη ποσού περιοδικά και άμεσα εξαρτώμενου κατά το ποσό του από το μισθολόγιο των ενεργών υπαλλήλων της καθής. Ο ως άνω χαρακτήρας της παροχής αυτής καταδεικνύεται πέραν του ανωτέρω και από το γεγονός ότι με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ από το ΔΣ αυτής και τις ακόλουθες τροποποιήσεις του με αποφάσεις του ΔΣ της καθής και όχι με νομοθετικές παρεμβάσεις, o όρος αυτός (περί μηνιαίας οικονομικής παροχής) θεωρείται μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και υπόκειται στην αρχή περί τηρήσεως των συμπεφωνημένων ……
  • Ακόμη από την άποψη των πόρων του εν λόγω λογαριασμού προκύπτει ότι αυτός χρηματοδοτούνταν και με ίδιους πόρους των εργαζομένων, που μέσω της μισθοδοσίας τους παρακρατούνταν ανάλογα ποσά αποδοχών προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός αυτός κατόπιν επωφελών (κατά το αυτονόητο και όλως ευκταίο διότι η κατάθεση των εισφορών αυτών δεν αποτελούσε χρηματιστηριακή συναλλαγή ούτε επισφαλές επενδυτικό προϊόν) οποθετήσεων της διαχειριστικής του επιτροπής που απαρτίζονταν από τον εκάστοτε Πρόεδρο της καθής ως Πρόεδρο και του ΛΕΠΕΤΕ, δύο υψηλόβαθμων στελεχών της καθής, αντιπροσώπων των εν ενεργεία εργαζομένων της καθής και αντιπροσώπου των συνταξιούχων αυτής, προκύπτει ο μισθολογικός χαρακτήρας της εν λόγω παροχής και όχι ένα επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο των εργαζομένων της καθής, το οποίο και ενδεχόμενα θα ήταν αμφιλεγόμενο από νομική υπόσταση σύμφωνα με το καταστατικό του και τους σκοπούς ίδρυσης του ΛΕΠΕΤΕ, με τους όρους του κανονισμού λειτουργίας εκτός του ότι συναρτήθηκε η χορήγηση του ποσού του με το μισθολόγιο των εν ενεργεία υπαλλήλων της καθής χρησιμοποιήθηκε ο όρος αναπροσαρμογή αναφορικά με τα χορηγούμενα ποσά επικούρησης με την αξιοσημείωτη επισήμανση ότι πουθενά στον κανονισμό (που ουσιαστικά συνιστούσε μία σύμβαση μεταξύ της καθής και των εκπροσώπων των εργαζομένων της) δεν γίνεται λόγος για περίπτωση ολοκληρωτικής διακοπής της παροχής, όχι με πρόθεση να αφεθεί το συγκεκριμένο θέμα αρρύθμιστο αλλά για να θεωρείται ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής είναι εγγυημένη όχι μόνο από άποψη της παροχής της εισφοράς στους πόρους του ΛΕΠΕΤΕ από την καθής αλλά και ως εργοδοτική υποχρέωση της καθής για τη χορήγηση του, με μόνη ανεκτή τόσο κατά τον κανονισμό όσο και κατά τις αρχές του εργατικού δικαίου την μη αναπροσαρμογή του (αναπροσαρμογή θεωρείται από τη συστηματική ερμηνεία των άρθρων του κανονισμού – Ιδία άρθρο 9 αυτού μόνο προς τα πάνω και σε καμία περίπτωση η περικοπή του) ή την απόδοση των καταβληθέντων εισφορών από μέρους του εργαζόμενου, κατόπιν ζητήσεως του για αυστηρά καθορισμένους λόγους. Ακόμη και σε περίπτωση της μη ύπαρξης αποθεματικού στον ΛΕΠΕΤΕ είτε λόγω μη ορθής διαχείρισης των πόρων του, είτε για τυχαίο λόγο, στη διαδρομή του χρόνου η καθής ως προνοών εργοδότης πάντοτε στήριζε με οικονομική παροχή τη λειτουργία του ΛΕΠΕΤΕ, ώστε να καταβάλλεται απρόσκοπτα η εν λόγω οικονομική παροχή, δημιουργώντας ευλόγως και λόγω της υλικής στήριξης και λόγω της μακρόχρονης αυτής πρακτικής τη δικαιολογημένη πεποίθηση των συνταξιούχων εργαζομένων περί μη διακοπής της, που σε κάθε περίπτωση και νομικά ανεκτή είναι λόγω της πάγιας αυτής μακρόχρονης τακτικής και ουσιαστικά βάσιμη τυγχάνει κατά τα προαναφερόμενα και δεν μπορεί να διακοπεί εντελώς η χορήγηση της με μονομερή πράξη της εργοδότριας καθής, Αντίθετο επιχείρημα δεν μπορεί πειστικά να αντληθεί από το γεγονός ότι οι αιτούντες ήδη λαμβάνουν σύνταξη, διότι το γεγονός αυτό δεν τους υποχρεώνει ταυτόχρονα σε ανοχή της διάψευσης της προσδοκίας δικαιώματος τους, μη συνιστώντας την άσκηση των υπό κρίση αιτήσεων ως καταχρηστικών, ούτε το γεγονός της έλλειψης αποθεματικού στον ΛΕΠΕΤΕ που θα έπρεπε στα πλαίσια τόσο της χρηστής διαχείρισης του, προεχόντως από τα εκάστοτε στελέχη της εργοδότριας καθής, όσο και στα πλαίσια πρόνοιας και ορθού μακροχρόνιου προγραμματισμού της καθής να διατηρείται ικανός να συνεχίζει τη μηνιαία αυτή παροχή, κατά ποσό βέβαια ανάλογο των δυνατοτήτων του, που ωστόσο δεν μπορεί κατά τα προαναφερόμενα να είναι μηδενικό. Τέλος δεν είναι ανεκτό κατά τους κανόνες των χρηστών ηθών και της καλόπιστης τήρησης των συμβάσεων να επωμίζεται το ένα μόνο συμβαλλόμενο μέρος το επαχθές ή το ναυάγιο μίας συμφωνίας, όπως εν τοις πράγμασι συμβαίνει με τη μονομερή διακοπή της μηνιαίας χορήγησης της παροχής από το μήνα Νοέμβριο του έτους 2017 στους αιτούντες, οδηγώντας σε πλήρη απορρύθμιση τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αδικαιολόγητη καθόσον ταυτόχρονα η καθής έχει ήδη καταβάλει κατά την περίοδο 2010- 2015 πλείστα όσα οικονομικά κίνητρα για την αποχώρηση πρώην, υψηλόβαθμων κυρίως, στελεχών ……………….»

 

 

Συνάδελφοι,

Η δικαιοσύνη είναι εδώ! Συμπαραστάτης, στο δίκαιο αγώνα μας!

 

Καλούμε όλους, να αξιοποιήσουμε το θετικό περιβάλλον που διαμορφώνεται!

Η απόφαση 2680/2018 μας αφορά όλους! Κάθε σκέψη για οποιασδήποτε μορφής συζήτηση ή συμμετοχή σε επιτροπές και συναντήσεις, με αλλαγή του πνεύματος και του σκεπτικού της απόφασης αυτής, θα τη θεωρήσουμε “ΠΡΟΔΟΣΙΑ”. Ενωμένοι, δυναμώνουμε τη φωνή μας! Ας αφήσουν,  λοιπόν ορισμένοι, στην  άκρη τη μεμψιμοιρία, την αμφισβήτηση και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες!

 

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Συνεργασία (Α.Ε.Σ.) συνεχίζει τη δράση της !! Δημοκρατικά, υπεύθυνα και αποφασιστικά. Με όραμα, θέληση, αγωνιστική διάθεση και κυρίως σταθερότητα στις αρχές και τις θέσεις της για την επίτευξη των προσδοκιών όλων των συναδέλφων! 

 

Μαζί σας , ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ! 

 

Για τη διατήρηση του ΛΕΠΕΤΕ!

Για τη διάσωση του ΤΥΠΕΤ!

Για τη δικαίωση των αγώνων  μας!

 

Η ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΣPrevious Post

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Next Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
More Story

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: Η ΝΕΑ ώρα έναρξης της...

20 April 2018